#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อนุสรณ์ จันเปรียง
2.เด็กชาย วีรภาพ บุตรพรม
1.นาย ชิตินทรีย์ สุภโกศล
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67.33
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สุภัชชา สมประเสริฐ
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรัทยา ผิวอ่อน
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
5.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
7.เด็กหญิง พิณญา พิมมาส
8.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
9.เด็กชาย ธีรภัทร โพธิสาร
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พิณญา พิมมาส
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
1.นางสาว วชิตา แรงโสม
2.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
2.เด็กหญิง อัญชลี อายุวงศ์
3.เด็กหญิง นรกมล อุ่นแก้ว
1.นางสาว วชิตา แรงโสม
2.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธนา สิงหชาติ
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีมาตร
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ คำนึก
2.เด็กหญิง โมริสา ทองลิ่ม
1.นางสาว วชิตา แรงโสม
2.นาง กาญจนา จันดี
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ปัญญาทิพย์ สุขพันธ์
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรเดช ถุงชัย
2.เด็กชาย ธีรเดช ไชยทอง
1.นาย ชิตินทรีย์ สุภโกศล
2.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สกล กุสันเทียะ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย จิรสิน อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ไอยรดา บริบูรณ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พรทิพยฺ์ ศรีภักดิ์
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย กิตติโชติ สิงหชาติ
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธฺ์
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วัชศริญ จันทะวงษ์
2.เด็กหญิง ธันยชนก อันชัยศรี
3.เด็กชาย ธนกฤต สุดดี
1.นาง ทัตชญา บุญวัง
2.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง กวินพิชชา สุวรรณ
2.เด็กหญิง เกษมณี แก้วธรรม
3.เด็กชาย ธนาวัต ดาวงษ์
1.นาง ทัตชญา บุญวัง
2.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
2.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาย อัครชัย แก้วดี
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ธเนศพล เสาแก่น
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ปรวิศ บุญเฟรือง
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สัตย์ธรรม
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ธิวัน
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ หาระไชย
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พรพิมล ระมินโท
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม