#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันยธรณ์ ประชานอก
3.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย นิติภูมิ แสนปลื้ม
2.เด็กชาย นพดล เทียมพร
3.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
3 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วีรภาพ บุญมาก
2.เด็กหญิง พิยดา ขุนพิลึก
3.เด็กหญิง อัญมณี ขยายวงศ์
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง อุดมลักษณ์ ดวงพล
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ ไชยสิทธิ์
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง บุณยวีร์ มาลัยวงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มาตตี
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พันลำ
2.เด็กชาย จันทกานต์ แถบหอม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดวงมณี
1.นาย อรรถชัย ดวงแก้ว
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง สุชาดา นำภา
2.เด็กหญิง อังคณาง ดวงพล
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว สุภาพร จำนงค์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ธัชชัย ใจเพ็ง
2.เด็กชาย วิรุฬ เทพพล
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พันลำ
2.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงศ์แหวน
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ เทียมจิตร
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วรกันต์ บญวัน
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา มาลัยวงษ์
3.เด็กหญิง ณิชาดา จันทร์นาม
1.นางสาว ชญานิศา บงค์บุตร
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย สุริยา ใจเพ็ง
2.เด็กชาย ธนโชติ เทียมจิตร
3.เด็กหญิง อินธิกรณ์ สุนทร
1.นางสาว ชญานิศา บงค์บุตร
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง อารียา เทียมจิตร
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม