#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
3.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
1.นาย ครรชิต พรมศร
2.นาย ลำปาง คำ่คูณ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มุกดาหาร
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
58.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พัชราวรรณ บัวดก
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มุกดาหาร
2.เด็กหญิง ณัฐริกา บัวใหญ่
3.เด็กหญิง กัณฐิญาภรณ์ ศรียา
4.เด็กหญิง เพชรรินทร์ ดีโสม
5.เด็กหญิง พิชญาภา ผาดาวงษ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.50
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย จักริน ขันคำ
2.เด็กชาย ปฐนพงศ์ ศรีมาลา
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย นวมินทร์ ขันคำ
1.นาง รัตนา วะรงค์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มุกดาหาร
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วีระพงศ์ บุญสละ
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิชญาภา ผาดาวงษ์
2.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญชิด
2.เด็กหญิง อักษาภัค ผาดาวาษ์
3.เด็กชาย ธนกฤต วรรณแสง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย ศิริสมบัติ
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นาง รัตนา วะรงค์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นะถา
1.นาง รัตนา วะรงค์
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย จิรภัทร คูณทัน
2.เด็กชาย ภูวนัตถ์ ขันคำ
3.เด็กชาย พุฒิภัทร เสาร์สิน
1.นางสาว ภัทรียา คำโกน
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง สิรินดา รัตนเทพ
2.เด็กหญิง อัญญารินทร์ ปานทอง
3.เด็กหญิง เพชรชรัตน์ ดีโสม
1.นางสาว ภัทรียา คำโกน
18 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม