#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ภาณุ นิสัยดี
2.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
3.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันยพร ไชยชนะ
2.เด็กหญิง รภัสสรณ์ วงษ์สรยา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริวัฒนกุล
4.เด็กชาย เสกสรร อุปสุข
5.เด็กชาย สาริทธิ์ ขวัญเสาร์
6.เด็กชาย ปิยณัฐ ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริวัฒนกุล
1.นาง มาลัย ปานทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัลญา เนื่องอาชา
1.นาง มาลัย ปานทอง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ศราวิน ฐิติพุฒิกร
2.เด็กชาย ภานุ นิสัยดี
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
4.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
5.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
6.เด็กชาย สมาทาน ตรีรุ่งสุวรรณ
1.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พรรษชล ไสว
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภาวดี ไสว
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ชาคริต พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธนิสร พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
3.เด็กหญิง นุชนาฎ แอสิทธิ์
4.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
1.นาง คณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์
2.นางสาว อรอนงค์ ไชยสุวรรณ์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
2.เด็กหญิง กรรวี พิมศร
3.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
4.เด็กชาย ชาญณรงค์ คำลอย
5.เด็กหญิง กัลญา เนื่องอาชา
1.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ยศพนธ์ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธนดล ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย สมประกอบ ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ปรีชาพล แสงทอง
2.เด็กชาย ชยพล คำลอย
3.เด็กชาย ธันวา คำลอย
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วสิพร กุลเกษ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุทธิดา นพพันธ์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภัทรวรรณ วิชาหา
2.เด็กชาย ธนเดช ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย โอบนิธิ ยอดสวัสดิ์
1.นาง คณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์
2.นางสาว อรอนงค์ ไชยสุวรรณ์
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา น้ำหวาน
2.เด็กหญิง พิมผกา สายจันทร์
3.เด็กชาย ภานุวิชญ์ ศรีสวัสดิ์
1.นาง คณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์
2.นางสาว อรอนงค์ ไชยสุวรรณ์
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นุชนาฎ แอสิทธิ์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
22 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ทยิดา สุทธสนธ์
2.เด็กหญิง กรรวี พิมมาศ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาง มาลัย ปานทอง
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง บุญยาพร กำจำปา
2.เด็กชาย พัทธดนย์ บุญโกฏิ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กิตติมา พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย อุ่นจันทร์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย วสันต์ จันทสนธ์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม