#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ วิลา
2.เด็กชาย คุณาธิป สมาคม
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย บุญมาก
2.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ คำภา
3.เด็กหญิง สุนิษา สุพรรณ์
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วีรเทพ เกษอุดม
2.เด็กชาย ธนภัทร สาจันทร์
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69.33
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ จิบจันทร์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ คำภา
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุชาดา สุภเดช
2.เด็กหญิง ธัญสุดา เนียมชื่น
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
2.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
3.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ชลทิตย์ บุญลา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กระลาม
2.เด็กชาย ธนภัทร ปุยวงศ์
3.เด็กชาย วิชรินทร์ คงเมฆา
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย กฤติพงศ์ รัตนะ
2.เด็กชาย ณฐกร เพชรัตน์
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กระลาม
2.เด็กชาย ธนภัทร ปุยวงศ์
3.เด็กชาย วิชรินทร์ คงเมฆา
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ธวัฒน์ บุญลอด
1.นางสาว ละออง บุญมาก
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย อัษฎายุธ พะกามาตร์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศุภกานต์ โพพันทราช
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วัชรากร ธิวัน
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ นามไพร
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ชัยมงคล ประชาราษฎร์
2.เด็กชาย ณัฐชัย เกษประทุม
3.เด็กชาย ปฏิภาณ สวัสดี
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ดนุชเดช ยศตะโคตร
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
3.เด็กหญิง ปรียารัตน์ ไชยชนะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณิชาภา แย้มจันฉาย
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สังวาลย์วงศ์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จตุพร บุญดี
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ บุญเลี้ยง
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณิชาภา แย้มจันฉาย
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง เขมจิรา วันศุกร์
3.เด็กหญิง นิรดา ชัยชนะ
1.นางสาว จารุวรรณ ดวงจันทร์
2.นาง อำนวย ชนะผล
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง นีดานุช อ่อนอาจ
2.เด็กหญิง อภิชญาน์ วิบูลอัฐ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร ทัดมาลา
1.นางสาว จารุวรรณ ดวงจันทร์
2.นาง อำนวย ชนะผล
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง วนัญญา คำนึก
2.เด็กหญิง ชลดา ยิ่งถาวร
3.เด็กหญิง พอเพียง บุญมาก
4.เด็กหญิง ดาริน ทองนาค
5.เด็กหญิง อภิญญา มะปราง
6.เด็กหญิง จันทกานต์ มณีวรรณ
7.เด็กหญิง ชลดา เมาลี
8.เด็กหญิง พัชริดา สมคณะ
9.เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์วัน
10.เด็กหญิง เจนจิรา บุญเลิศ
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
2.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ปกรเกียรติ พรรณา
2.เด็กชาย ธนโชติ ระแสนพรหม
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย สรวิศ ศิริกุล
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ พวงมะลิ
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม