#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย ณัฐพร นาคหอม
2.เด็กชาย วิทวัส ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง ไพลิน แก้วมา
4.เด็กหญิง อรุศญา แสงศรี
5.เด็กชาย มิตรภาพ อินโบราณ
6.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย คำวุ่น
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย ณัฐพร ขันสิงห์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงศรี
2.เด็กหญิง จิราวรรณ อินโบราณ
1.นาย ณัฐพร ขันสิงห์
2.นางสาว อติพร บุญเฟรือง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย มิตรภาพ อินโบราณ
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2.นางสาว อติพร บุญเฟรือง
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กหญิง ศุภนุช จันดา
3.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
2.นาย ณัฐพร ขันสิงห์
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ มะปราง
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นงค์ลักษณ์ คูณชัย
2.เด็กชาย จตุพร นิวาส
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2.นางสาว อติพร บุญเฟรือง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปุณยพร เทศกูล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นงค์ลักษณ์ คูณชัย
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย ขัตติยะ ศรแก้ว
2.เด็กชาย ธีรปกรณ์ ปานใย
3.เด็กชาย ฐานันท์ คำผุย
1.นาง พะเยาว์ อินวันนา
2.นางสาว อติพร บุญเฟรือง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย ภัคชิสา ควรคนอง
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม