#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันยธรณ์ ประชานอก
3.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย นิติภูมิ แสนปลื้ม
2.เด็กชาย นพดล เทียมพร
3.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
3 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วีรภาพ บุญมาก
2.เด็กหญิง พิยดา ขุนพิลึก
3.เด็กหญิง อัญมณี ขยายวงศ์
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง บุณยวีร์ มาลัยวงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มาตตี
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง สุชาดา นำภา
2.เด็กหญิง อังคณาง ดวงพล
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว สุภาพร จำนงค์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พันลำ
2.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงศ์แหวน
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วรกันต์ บญวัน
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา มาลัยวงษ์
3.เด็กหญิง ณิชาดา จันทร์นาม
1.นางสาว ชญานิศา บงค์บุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม