#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ิจิราพัชร วงศ์ชัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร อุปสุข
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
2.เด็กหญิง เปรมฤดี นาคทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
2.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
2.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ณัฐปภาวี มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง เปรมฤดี นาคทอง
1.นาย นัฐพล สุขพันธ์
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
2.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ปภาดา บุญชัย
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วาสนา ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชุติมนตร์ พานจันทร์
3.เด็กชาย ชิษณุพงค์ ไชยทอง
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นางสาว พัชริดา บุญน้อย
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ อิ่มลูกอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐนรีกานต์ มิ่งขวัญ
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
2.เด็กหญิง พิชชาพร วงษาลี
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กชาย พีระภัทร อัคพร
1.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
2.นาย เกริกไกวัล ดวงมณี
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
82.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ไพรวัลย์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย ธรรมรัฐ บุญรอด
1.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
2.นาย เกริกไกวัล ดวงมณี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วรรณทอง
2.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
2.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย จิรกิตติ์ บุญเติม
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย ณฐกร อุปสุข
3.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
4.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
5.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพยฺ์ลาภ
6.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
7.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
8.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
9.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
10.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
11.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
12.เด็กชาย ธรรมรัฐ บุญรอด
13.เด็กชาย ยศกร วิชัยโย
14.เด็กชาย จิรกิตติ์ บุญเติม
15.เด็กชาย ธนากร จันทร์จำนงค์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
3.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
4.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ยศกร วิชัยโย
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชลวรรณ สารถ้อย
1.นาง ชนาพร ลาคำ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัญญณัช บุญชัย
2.เด็กชาย ฐิติโชติ สืบกระพันธ์
3.เด็กชาย ปิติภัทร ไชยทอง
4.เด็กชาย พีระภัทร อัคพร
5.เด็กชาย ภูมิชน ศรีโพธิ์
6.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญเหลือ
7.เด็กชาย จิรายุส มุ่งมาตย์
8.เด็กหญิง ชลวรรณ สารถ้อย
9.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
10.เด็กชาย ศุภสรรค์ ไชยทอง
11.เด็กหญิง ดวงกมล บุญเฟรือง
12.เด็กชาย รพีภัทร ไชยทอง
13.เด็กชาย นันทวัฒน์ สดำปี
14.เด็กหญิง ชุติกาญน์ จันทร์เปรียง
15.เด็กหญิง ศุภาวารี วัฒนายุ
16.เด็กชาย ศักดา เนียมจิตร
17.เด็กชาย ทวีศักดิ์ มะปรางอ่อน
18.เด็กชาย กฤษฎา ไชยทอง
19.เด็กชาย กิตตินันท์ เนียมจันทร์
20.เด็กชาย วัชรพงศ์ อามาตย์มนตรี
21.เด็กหญิง เขมจิรา คูณผล
22.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
23.เด็กหญิง กัญญาภัค ถาวรวรรณ
24.เด็กชาย ธีรติ ดวงมณี
25.เด็กชาย วีระพล เนียมจันทร์
26.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
27.เด็กชาย อัมรินทร์ มักสัน
28.เด็กหญิง ยุพา ไชยทอง
29.เด็กหญิง สุริวิภา บุญเหลือ
30.เด็กหญิง สิรินดา ไชยทอง
31.เด็กชาย ไชยภพ ไชยทอง
32.เด็กหญิง พัชรนันท์ โพธิ์ชัย
33.เด็กหญิง เปรมิกา บุญเหลือ
34.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ไชยทอง
35.เด็กชาย ณัฐณกร วัฒนายุ
36.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
37.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
38.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สาลีผล
39.เด็กชาย ไพรวัลย์ จรรยากรณ์
40.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
1.นางสาว พัชริดา บุญน้อย
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
3.นาง ชนาพร ลาคำ
4.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
5.นาง ณัชชา นิลเพชร
6.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
7.นาง สุติมา บุญเฟรือง
8.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย เนียมจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐกฤต บุญชัย
3.เด็กชาย วรศิลป์ บุญน้อย
1.นาง ชนาพร ลาคำ
2.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศุภกร ศรีดาพันธ์
3.เด็กหญิง สุภัสสร บุญเติม
1.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
2.นาง ชนาพร ลาคำ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จันทร์เปรียง
1.นาง ณัชชา นิลเพชร
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ปิติภัทร ไชยทอง
1.นาง ณัชชา นิลเพชร
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ปภาดา บุญชัย
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธนัญญา ตรีแก้ว
2.เด็กชาย ธนกร จันทร์จำนงค์
1.นางสาว พัทญา ทองลือ
2.นาย นัฐพล สุขพันธ์
27 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร อุปสุข
3.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
28 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
2.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพย์ลาภ
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญเฟรือง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วรรณทอง
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม