#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง รัฐนันท์ ฦาชา
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดวงระยศ
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร บุญเฟรือง
4.เด็กหญิง สุชาดา ปิ่นทอง
5.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ หนูแก้ว
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ โพธิสาร
4.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ กงศรี
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ธนพล นุริตมนต์
2.เด็กชาย ชยาวุช ไชยทอง
3.เด็กหญิง กิ่งแก้ว กงศรี
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย จักรกริช เจียวรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยทอง
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นางสาว ธนพร พิลัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม