#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ชาลิสา บุครสีสวย
2.เด็กชาย ธนโชติ วิรุณพันธ์
3.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์งาม
4.เด็กหญิง ณัฐกมล ภิกุล
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ ดงเคน
6.เด็กชาย ธนาวุฒิ โพธิสาร
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
3.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ทิพปภา เขตสันเทียะ
2.เด็กหญิง นิภาวดี สอดแก้ว
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
2.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
3.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
2.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
3.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
1.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
2.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กฤษณะ ดีพร้อม
2.เด็กหญิง ปิยมน ปานทอง
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง นันทนภัส อาจอุดม
2.เด็กหญิง เสาร์วลักษณ์ ดอกผล
3.เด็กหญิง อัยรินทร์ รักษา
4.เด็กหญิง ชาลิสา บุตรสีสวย
5.เด็กชาย ทีระพัฒน์ เที่ยงอ่อน
1.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
2.นาง รัชนี จันทะมั่น
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
2.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พัฒนกร เสน่หา
2.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิกุล
3.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
1.นาง รัชนี จันทะมั่น
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
3.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
1.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิกุล
3.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
4.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
5.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
1.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะมาร
2.เด็กชาย รัชชานนท์ เหรียญทอง
3.เด็กหญิง สุนันทรา เที่ยงอ่อน
1.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
2.นางสาว กาญจนา สุนทะมาศ
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ทิพรดา ดอกพวง
2.เด็กหญิง กัญญาภัค คำเพราะ
3.เด็กหญิง ปิยดา ปานทอง
1.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
2.นาง สมจิตร คำแก้ว
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ทีระพัฒน์ เที่ยงอ่อน
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย อติพล พิศเพ็ง
2.เด็กชาย ธนกร จันทร์โส
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณัฐกมล ภิกุล
1.นาง ลำไพร หล้าศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม