#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ชาลิสา บุตรสีสวย
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทวปกรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ขวัญสุดา บุตรภักดี
1.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
2.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง นิภาวดี สอดแก้ว
1.นาง รัชนี จันทะมั่น
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
2.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม