#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย ปิติกร แก้วธรรม
3.เด็กหญิง นันทิชา มะปรางค์
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
2.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
3.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นาย จักรพันธ์ ไชยสิทธิ์
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง อนัญญา อนุกูล
2.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ วิลา
3.เด็กหญิง อาริษา บุญเฟรือง
4.เด็กหญิง สุพิชญา มะปราง
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา เปงคอนสาร
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
2.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภัทศกร ชูชาติ
2.เด็กหญิง สายฝน ทองอ้วน
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง สิริวรัญย์ญา ชูคำ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย สุรดิษ เด็ดดวง
2.เด็กหญิง รัตติกา ใจกล้า
3.เด็กหญิง จิรัชญา จันทจร
1.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
2.ว่าที่ร้อยตรี วราภรณ์ กาลพัฒน์
12 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ณัฐกร เล็งสุวรรณ
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม