#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทวิลา
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ตะวัน เกิดกล้า
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
2.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองปริน
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย อิทธิกร แสงคำ
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธนพล สังฮ้อ
2.เด็กหญิง ภัทรภร พวงสันเทียะ
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย บุญยวีร์ แสงสุวรรณ์
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา สุโท
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิริศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย วชิรพงษ์ พงศ์วัน
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธัญญภัคสรณ์ พรหมรินทร์
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุนิษา เทศกูล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ โพธิ์ชัยหล้า
2.เด็กหญิง จิรัชญา ศิริพันธ์
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ทรงพล นิมนต์
1.นาง ไพจิตร นครชัย
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.50
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ภวิกา ทองแย้ม
2.เด็กหญิง วีรดา กล่ำพุก
3.เด็กชาย นราธิป พงษ์วัน
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุวิมล เทศกูล
2.เด็กหญิง ปณิดา แถบหอม
3.เด็กหญิง ฐิติชยา ทวนทอง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เมษญา คำหล้า
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชายเพชร
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
24 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
2.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภัทรภร สอดแก้ว
2.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นาง ไพจิตร นครชัย
26 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พัชรี สุนิพรรณ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม