#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภานิตา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง จิรัชยา แก้วธรรม
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
78.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย สมศักดิ์ แก้วธรรม
2.เด็กชาย คมสัน ชายเพชร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กชาย สมวิศักดิ์ เทศกูล
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พินิจผล
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม