#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ภาณุ นิสัยดี
2.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
3.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
2.เด็กหญิง กรรวี พิมศร
3.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
4.เด็กชาย ชาญณรงค์ คำลอย
5.เด็กหญิง กัลญา เนื่องอาชา
1.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ยศพนธ์ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธนดล ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย สมประกอบ ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ปรีชาพล แสงทอง
2.เด็กชาย ชยพล คำลอย
3.เด็กชาย ธันวา คำลอย
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภัทรวรรณ วิชาหา
2.เด็กชาย ธนเดช ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย โอบนิธิ ยอดสวัสดิ์
1.นาง คณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์
2.นางสาว อรอนงค์ ไชยสุวรรณ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ทยิดา สุทธสนธ์
2.เด็กหญิง กรรวี พิมมาศ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาง มาลัย ปานทอง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง บุญยาพร กำจำปา
2.เด็กชาย พัทธดนย์ บุญโกฏิ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม