#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ณฐกฤต อินตนัย
2.เด็กหญิง ศศิธร บุญเฟรือง
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เทวิกา บุตมี
2.เด็กหญิง ธันยพร ศรีบุรี
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ณฐกฤต อินตนัย
2.เด็กหญิง ศศิธร บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย เสกสรรค์ พลธีระ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ตองอบ
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย เทพศิลา บุญทอง
1.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
1.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.50
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย รักตกันต์ กาขาว
2.เด็กชาย วราวุธ รัตนขันธ์
3.เด็กชาย กิตติวันท์ วันคาร
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
10 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง เทวิกา บุตมี
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คันทิน
1.นางสาว กรติกา มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม