#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ฐานิตา อุปสุข
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ชัยชนะ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.50
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
2.เด็กหญิง โมนิดา สาริมา
3.เด็กหญิง เซอินะ ซากุราอิ
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นางสาว อรุณี มีฤทธิ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา เลื่อนฟ้า
2.เด็กหญิง พรพิมล ทุดทัดทราย
3.เด็กหญิง นวินดา แก้วตา
1.นางสาว สุรัตน์ติญาน์ เลิศบุรภัทร
2.นางสาว วาสนา วาศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐชนน พิมมาศ
2.เด็กหญิง ปนัดดา พิมมาศ
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
2.นาง วัลลภา โกฏิยี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม