#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เจนจิรา สะอาด
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ิอรจิรา อุคำพันธ์
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย อดิเทพ ยศธแสน
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ชัยชนะ
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว อรุณี มีฤทธิ์
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นาย จักรกริช บุญลี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม